Cursus: Wijzigingen LAR Curaçao

MET GROOT GENOEGEN BIEDEN HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE, DE ORDE VAN ADVOCATEN CURAÇAO EN DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING U DE NAVOLGENDE KORTE CURSUS AAN:

Op 18 juni jl. hebben de Staten van Curaçao een aantal ingrijpende wijzigingen in de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR) aangenomen. Deze wijzigingen treden – op een enkel punt na – direct na publicatie (P.B. 2015, no. 46) in werking. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. In de eerste plaats wordt nu geregeld dat als tijdens een bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure het bestuursorgaan de beschikking intrekt of wijzigt, het bezwaar of (hoger) beroep wordt opgevat als ook tegen die laatste beschikking gericht. Een tweede wijziging is dat als tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure tegen het uitblijven van een beschikking (een “fictieve weigering”) het bestuursorgaan toch een beschikking geeft, het bezwaar of beroep wordt opgevat als ook gericht tegen die beschikking. Een derde belangrijke wijziging is dat het maken van bezwaar of het instellen van beroep tegen het uitblijven van een beschikking (fictieve weigering), niet meer aan een termijn gebonden is.

De wijzigingen zijn procesrechtelijk van aard en zullen dan ook grote gevolgen hebben voor de praktijk. Wat betekenen deze wijzigingen voor de werkwijze van het bestuur? Op welke wijze kan de burger (of zijn advocaat) effectief rechtsmiddelen aanwenden tegen handelen of stilzitten van de overheid? Wat verandert er in de rechterlijke procedures?
Tijdens deze cursus zal in worden gegaan op de belangrijkste wijzigingen van de LAR en de gevolgen daarvan voor de praktijk. De cursus zal gericht zijn op de werkzaamheden van ambtenaren, advocaten, leden van de rechterlijke macht en hun juridische ondersteuning.

De docent:

Mr. M.E.B. de Haseth

Mr. M.E.B. (Maite) de Haseth is geboren (1979) en grotendeels getogen in Curaçao. Zij is in 2003 aan de Rijksuniversiteit Leiden afgestudeerd in de richtingen civiel recht en staats- en bestuursrecht.

Vanaf 2004 is Maite in dienst van de Raad van State. Daar is zij werkzaam geweest als waarnemend senior jurist bij de Afdeling Bestuursrechtspraak, en in het kader van een samenwerkingsproject tussen de Raad van State en het Hof, gedurende die periode tevens betrokken geweest bij de ondersteuning van het Hof bij zijn werkzaamheden in het kader van het hoger beroep in LAR-zaken.
Sinds 1 februari jl. is Maite gedetacheerd bij het Hof, met als doel een projectgroep op te zetten en te leiden om de organisatie van de juridische en administratieve ondersteuning van de bestuursrechtspraak in hoger beroep inhoud te geven, zodat in de nabije toekomst de juridische en administratieve werkzaamheden geheel vanuit het Hof plaats kunnen vinden.

Locatie:              grote zaal van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Datum:               donderdag 22 oktober 2015 van 15:00 uur tot 17:00 uur (inclusief pauze van 30 minuten)
Kosten:              gratis doch alleen toegankelijk voor werknemers van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en leden van de Orde van Advocaten Curaçao en/of de Antilliaanse Juristen Vereniging
Aanmelden:       u kunt zich aanmelden via info@ordevanadvocaten.cw tot uiterlijk woensdag 21 oktober 2015, 17:00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt.