Cursus: Actualiteiten Caribische Strafzaken

MET GROOT GENOEGEN BIEDEN HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE, DE ORDE VAN ADVOCATEN CURAÇAO EN DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING U DE NAVOLGENDE KORTE CURSUS AAN:

3logos

In deze cursus wordt een selectie besproken van recente strafarresten van de Hoge Raad op een vijftiental deelgebieden die momenteel sterk in de belangstelling staan, zoals het nemo tenetur- en het unus testis beginsel, bewijsuitsluiting, voorbedachte raad, medeplegen, noodweer, internetoplichting, witwassen en de nieuwe afdoeningsmodaliteit van art. 80a Wet RO. Van de cursisten wordt verwacht dat zij het materiaal voorafgaand aan de cursus doornemen.

De docent, Mr. Nico Jörg was tot voor kort raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden en voorheen onder andere advocaat-generaal bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Locatie: grote zaal van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Datum: vrijdag 13 november 2015 van 16:00 uur tot 18:00 uur (inclusief pauze van 30 minuten), aansluitend een borrel
Kosten: gratis doch alleen toegankelijk voor werknemers van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en leden van de Orde van Advocaten Curaçao en/of de Antilliaanse Juristen Vereniging
Aanmelden: u kunt zich aanmelden via info@ordevanadvocaten.cw tot uiterlijk woensdag 11 november 2015, 17:00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt.
Cursusmateriaal: na aanmelding wordt u het cursusmateriaal digitaal aangeleverd

Cursus: Wijzigingen LAR Curaçao

MET GROOT GENOEGEN BIEDEN HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE, DE ORDE VAN ADVOCATEN CURAÇAO EN DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING U DE NAVOLGENDE KORTE CURSUS AAN:

Op 18 juni jl. hebben de Staten van Curaçao een aantal ingrijpende wijzigingen in de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR) aangenomen. Deze wijzigingen treden – op een enkel punt na – direct na publicatie (P.B. 2015, no. 46) in werking. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. In de eerste plaats wordt nu geregeld dat als tijdens een bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure het bestuursorgaan de beschikking intrekt of wijzigt, het bezwaar of (hoger) beroep wordt opgevat als ook tegen die laatste beschikking gericht. Een tweede wijziging is dat als tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure tegen het uitblijven van een beschikking (een “fictieve weigering”) het bestuursorgaan toch een beschikking geeft, het bezwaar of beroep wordt opgevat als ook gericht tegen die beschikking. Een derde belangrijke wijziging is dat het maken van bezwaar of het instellen van beroep tegen het uitblijven van een beschikking (fictieve weigering), niet meer aan een termijn gebonden is.

3logos

De wijzigingen zijn procesrechtelijk van aard en zullen dan ook grote gevolgen hebben voor de praktijk. Wat betekenen deze wijzigingen voor de werkwijze van het bestuur? Op welke wijze kan de burger (of zijn advocaat) effectief rechtsmiddelen aanwenden tegen handelen of stilzitten van de overheid? Wat verandert er in de rechterlijke procedures?
Tijdens deze cursus zal in worden gegaan op de belangrijkste wijzigingen van de LAR en de gevolgen daarvan voor de praktijk. De cursus zal gericht zijn op de werkzaamheden van ambtenaren, advocaten, leden van de rechterlijke macht en hun juridische ondersteuning.

De docent:

haseth

Mr. M.E.B. de Haseth

Mr. M.E.B. (Maite) de Haseth is geboren (1979) en grotendeels getogen in Curaçao. Zij is in 2003 aan de Rijksuniversiteit Leiden afgestudeerd in de richtingen civiel recht en staats- en bestuursrecht.

Vanaf 2004 is Maite in dienst van de Raad van State. Daar is zij werkzaam geweest als waarnemend senior jurist bij de Afdeling Bestuursrechtspraak, en in het kader van een samenwerkingsproject tussen de Raad van State en het Hof, gedurende die periode tevens betrokken geweest bij de ondersteuning van het Hof bij zijn werkzaamheden in het kader van het hoger beroep in LAR-zaken.
Sinds 1 februari jl. is Maite gedetacheerd bij het Hof, met als doel een projectgroep op te zetten en te leiden om de organisatie van de juridische en administratieve ondersteuning van de bestuursrechtspraak in hoger beroep inhoud te geven, zodat in de nabije toekomst de juridische en administratieve werkzaamheden geheel vanuit het Hof plaats kunnen vinden.

Locatie:              grote zaal van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Datum:               donderdag 22 oktober 2015 van 15:00 uur tot 17:00 uur (inclusief pauze van 30 minuten)
Kosten:              gratis doch alleen toegankelijk voor werknemers van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en leden van de Orde van Advocaten Curaçao en/of de Antilliaanse Juristen Vereniging
Aanmelden:       u kunt zich aanmelden via info@ordevanadvocaten.cw tot uiterlijk woensdag 21 oktober 2015, 17:00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt.

Lezing: Social media in juridisch perspectief

Lezing: Doorwerking recht EU in vermogensrecht Caribisch deel Koninkrijk

 

lezing-eu

AJV Lezing

Lezing: De Algemene Rekenkamer Curaçao

Geachte leden,

De ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING organiseert haar laatste lezing in de lezingenreeks “HOGE COLLEGES VAN STAAT”.
Op donderdag 21 mei 2015 zal mw. Miroslava Wedervoort, voorzitter van de Algemene Rekenkamer Curaçao, spreken over:
De Algemene Rekenkamer Curaçao, het middel voor het bereiken van transparantie en vertrouwen in de publieke sector.

U kunt zich aanmelden via antilliaansejuristenvereniging@gmail.com tot en met maandag 18 mei 2015.

ajv

ALV 12 maart 2015

DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING  nodigt haar leden uit voor:

DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

&

Lezing door prof. mr. Jaime M. Saleh over ‘Interessante staatkundige ontwikkelingen in het Koninkrijk na 10-10-10’

&
BORREL

Datum : donderdag 12 maart 2015
Plaats   : Penthouse van het ‘Amicorp’-gebouw, Pareraweg 45, Curaçao
Tijd      : 17.30 uur (ontvangst)

Programma :
A.     Ontvangst met broodjes
B.     Vergadering (circa 30 minuten)
C.     Lezing door prof. mr. J.M. Saleh
D.    Borrel en hapjes

De agenda voor de ALV en de notulen van de ALV van 22 mei 2014 zijn reeds bekend.

Graag uiterlijk maandag 9 maart a.s. aanmelden in verband met beperkt aantal zitplaatsen en catering via antilliaansejuristenvereniging@gmail.com.

Hartelijke groet,

Het Bestuur van de AJV

 

Nieuwjaarsborrel 2015

Beste leden,

Wij nodigen u graag uit voor de gezamenlijke traditionele Nieuwjaarsborrel!

Datum: vrijdag 9 januari 2015
Locatie: Nationaal Archief
Tijd: 17.30 uur – 20.30 uur
Organisatie: AJV, JB, OvA, VAB

Het bestuur van de AJV wenst u vast prettige feestdagen!

Lezing: Gerechtelijke dwalingen

“Gerechtelijke dwalingen: Wat als vrouwe justitia dwaalt?”

verzorgd door

P R O F .  M R .  G E E R T – J A N  K N O O P S ,

hoogleraar internationaal strafrecht en strafrecht-advocaat, onder andere in de zogenoemde Spelonkzaak te Bonaire en

M R .  S E R G E  L U K O W S K I ,

officier van justitie in Nederland, voorheen waarnemend procureur-generaal van het Openbaar Ministerie te
Curaçao.

Datum: donderdag 27 november 2014
Locatie: NAAM, Johan van Walbeeckplein 13
Ontvangst vanaf 17:30 uur
Lezing: 18.00 uur
Aansluitend borrel en hapjes tot 20.30 uur

Uiterlijk vrijdag 21 november 2014 i.v.m. beperkt aantal zitplaatsen

Lezing: INTERREGIONAAL PRIVAATRECHT

De Antilliaanse Juristen Vereniging nodigt haar leden uit:
LEZING “INTERREGIONAAL PRIVAATRECHT”

verzorgd door MR. DR. G.C.C. LEWIN,
Rechter en lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en auteur van het recent verschenen boek “Interregionaal privaatrecht”.
Sinds 10/10/10 kent het Koninkrijk der Nederlanden vijf rechtsstelsels. Deze vijf rechtsstelsels worden aangeduid als “regionale rechtsstelsels”. En dat terwijl er vier landen binnen het Koninkrijk zijn, maar wel 5 gebiedsdelen en dus vijf rechtsstelsels.
Deze rechtsstelsels komen voor het burgerlijk recht en het strafrecht grotendeels overeen, maar er zijn ook verschillen. Hoe om te gaan met een geschil waarbij meerdere regionale rechtsstelsels zijn betrokken? En welke rechter is dan bevoegd? Gerard Lewin gaat op deze en vele andere vragen in.

Datum: donderdag 18 september 2014
Locatie: Nationaal Archief (“Bolo di Batrei”), Scharlooweg 77
Ontvangst om 17:30 uur
Lezing: 18.00 uur
Aansluitend borrel en hapjes tot 20.30 uur

Uiterlijk vrijdag 12 september 2014 i.v.m. beperkt aantal zitplaatsen

Cursus

Maandag 16 juni 2014:
HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE EN DE AJV ORGANISEREN:

“Finale geschilbeslechting en nieuwe zaaksbehandeling”

Over het (nieuwe) procederen bij de bestuursrechter

verzorgd door dhr. mr. Teus Damsteegt
seniorrechter bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht en docent SSR-opleidingen bestuurs-(proces)recht
Datum:  Maandag 16 juni 2014
Plaats:  Stadhuis / Hof van Justitie
Tijd:  16:00 – 18:00 uur

Aansluitend BORREL

RSVP